پالايشگاه های نفت و گاز

پروژه های انجام شده شرکت الکترو کویر در پالايشگاه های نفت و گاز
  • پالايشگاه نفت تبريز
  • پالايشگاه نفت اصفهان
  • پالايشگاه نفت شازند اراک
  • پالايشگاه گاز پارسيان
  • پالايشگاه نفت شيراز
  • پالايشگاه نفت آبادان
  • پالايشگاه نفت لاوان